נכות כללית

תנאי זכאות

לקצבת נכות זכאי תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה. 

קצבת הנכות משולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי.

באפשרותך להיעזר במרכזי "יד מכוונת", המסייעים ללא תשלום בהגשת התביעה לביטוח הלאומי ובהכנה לוועדה הרפואית.

כמו כן, אנשים עם מוגבלות זכאים גם לשיקום מקצועי מהביטוח הלאומי, הכולל מימון לימודים והשתלבות בעבודה.

תנאי ראשון: גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.

קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

תנאי שני: הכנסות מעבודה

אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 7,122 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

שימי לב! אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

תנאי שלישי: נכות רפואית

רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

קצבת נכות עבור עקרת בית

אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית.

הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא עבדת 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

לפרטים נוספים על תנאי הזכאות ומסלול הבדיקה לקצבה עבור עקרת בית, לחצי כאן.

שלב ראשון – פקיד התביעות בסניף בודק את התביעה

הפקיד בודק את הדברים הבאים:

 • אם מילאת את טופס התביעה עם כל הפרטים
 • אם צירפת את כל המסמכים הנדרשים
 • אם אתה עונה על תנאי הזכאות לקצבה

חשוב שתדע, צירוף כל המסמכים הנדרשים בזמן הגשת התביעה מקצר את זמן הטיפול בתביעה.

שלב שני – רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה

הרופא בודק את הדברים האלה:

 • ההצהרה שלך על מצבך הרפואי
 • המסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה. במידת הצורך תתבקש להגיש  מסמכים נוספים
 • במקרה של לקות נפשית – אנו פונים לגורמים המטפלים בך לקבלת חומר רפואי
 • אם צריך לזמן אותך לוועדה רפואית, ואם כן לאיזה רופא מוסמך ויועצים רפואיים בוועדה תוזמן.
 • אם אתה תלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, ואם כן תזומן לוועדה רפואית שתבדוק את זכאותך לקצבה לשירותים מיוחדים.

לאחר שיש בידינו את כל המסמכים הנדרשים, תקבל הזמנה להופיע לפני הוועדה הרפואית.
לתשומת לבך, ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים, לפיכך אם יש לך כמה ליקויים רפואיים, ייתכן שתוזמן לכמה ועדות.

שלב שלישי – בדיקה בוועדה הרפואית

הרופא בוועדה הרפואית:

 • מעיין במסמכים הרפואיים שבתיקך, לפני כניסתך לוועדה.
 • שומע ממך על המחלות שמהם אתה סובל, ומבצע בדיקה גופנית, לפי הצורך.
 • קובע את אחוזי הנכות הרפואית שלך.
 • בודק באיזו מידה הליקויים הרפואיים שלך משפיעים על כושרך לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית – על כושרה לעבוד במשק ביתה).

לתשומת לבך, חברי הוועדה הרפואית עשויים לעצור את הדיון בתביעתך, ולבקש בדיקות רפואיות או מסמכים רפואיים נוספים בהתאם לצורך. לרופא בוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי שאתה נזקק לו, אלא לקבוע את אחוזי הנכות שלך בלבד.

שלב רביעי – קבלת החלטה בתביעה

התביעה חוזרת לפקיד התביעות במחלקת נכות, שמבצע את הפעולות הבאות:

 • בודק שוב את הכנסתך, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לך.
 • קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלך משפיעה על כושרך לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית – על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום. במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמן לראיון אצלו.
 • בסיום כל הבדיקות ישלח לך בדואר הודעה על ההחלטה בתביעתך, בצירוף דוח הוועדה הרפואית

לאחר קבלת ההחלטה בתביעתך, אם יש לך הסתייגות בנוגע להחלטה שהתקבלה תוכל לערער עליה.

להלן סכומי הקצבאות (החל ב- 01.01.2023):

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 4,063 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,770 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,496 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,345 ש"ח .

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על הקרטריונים

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,048 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 776 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 681 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 629 ש"ח .
התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:
 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,766 ש"ח ברוטו בחודש.
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.
סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:
 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,310 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 969 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 852 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 786 ש"ח .

אם תצא לעבוד, הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד!


השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  ואתה זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים – ההכנסה תשפיע על התוספת המגיעה לך באופן הבא:

 • 1,350 ש"ח מההכנסה לא יילקחו בחשבון.
 • הכנסה מעל 1,350 ש"ח תופחת במלואה מסכום התוספת המגיע לך.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות – 4,063 ש"ח .

אפשר להגיש תביעה לקצבת נכות כללית החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.
ניתן למלא את התביעה ולשלוח את כל המסמכים באמצעות נציג שירות בטלפון 3928*. הנציג ימלא עבורך את התביעה בטלפון, ויסייע בהגשת המסמכים.

 1. טופס תביעה לקצבת נכות – ניתן להיעזר בסרטון הדרכה למילוי טופס התביעה.
 2. מסמכים רפואיים – סיכומי מחלה או כל מסמך רפואי אחר בדבר המצב הרפואי, המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות. תוכל להיעזר בכלי  לקבלת רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים  שמומלץ לצרף לתביעה לפי האבחנה הרפואית.
 3. עובד שכיר צריך להגיש את המסמכים הבאים:
  • 15 תלושי שכר אחרונים או אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (האישור למילוי נמצא בטופס התביעה).
  • פירוט תשלומי דמי מחלה מהמעסיק בעבור תקופות שבהן לא עבדת ב-15 חודשים האחרונים, או אישור תשלום כלשהו מחברת ביטוח עקב מחלה.
 4. עובד עצמאי – עליך להצהיר במחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי על השינויים בעבודתך ובהכנסותיך עקב הנכות, ולהגיש את השומות האחרונות שבידך.
 5. הכנסות שלא מעבודה – פירוט הכנסות ב-15 החודשים האחרונים כמו פנסיה (בישראל או מחו"ל), תמיכה לתלמידי ישיבות, תגמול ממשרד הביטחון, תשלומים מחברת ביטוח, הכנסה הונית, מזונות, הכנסה מרכוש וכדומה.
 6. ייפוי כוח – אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע הקצבה עצמו, נא למלא גם את סעיף 4 בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח, צו אפוטרופוס או פסק דין.

איך ניתן למלא ולשלוח את התביעה?

את התביעה והמסמכים ניתן למלא ולשלוח באחת מהדרכים הבאות:

לאחר הגשת התביעה, במידת הצורך, תוזמן לבדיקה בוועדה רפואית, ובמקרה של מצב רפואי קשה התביעה תטופל במסלול מהיר.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכז יד מכוונת.
 • סיוע מתומך בקבלת החלטות – אם אתה זקוק לסיוע כלכלי או רפואי או אישי, אתה יכול לקבל סיוע ממקבל החלטות.
  השירות מופעל כיום כפיילוט למבוטחים שאין להם תמיכה משפחתית ואין להם אפשרות כלכלית לממן תומך בתשלום.
  שים לב, התומך מסייע בקבלת החלטות, אך אינו מקבל החלטות בעצמו. ניתן למנות תומך כחלופה למינוי אפוטרופוס .
  לפרטים נוספו לחץ כאן 
 • אם אין לך או למשפחתך הכנסה כלשהי, בדוק את זכאותך להבטחת הכנסה, עד לקבלת קצבת נכות.

אם יש לך מוגבלות ברגליים, תגיש גם בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות

זכויות נוספות

ההטבה 

מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות- פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהקצבה ומהכנסה שלא מעבודה, בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה.

 • אם הוא עובד כשכיר – מעסיקו חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל, וכן חלה חובת תשלום דמי ביטוח בריאות.
 • אם הוא עובד כעצמאי –  עליו לשלם דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה ואמהות, וכן לשלם דמי ביטוח בריאות.
 • מי שמקבל קצבת נכות ואין לו הכנסה אחרת, ינוכו מקצבתו  דמי ביטוח בריאות בסכום של  112 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

בתעודה מופיע שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו בלי תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, עליך להציג גם תעודה מזהה. 

הטבה:

תג חנייה לנכה מאפשר לנכה להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, ובתנאים מסוימים גם במקומות שהחנייה אינה מותרת בהם.

הליך קבלה וחידוש תג חנייה לנכה

לשם קבלת פטור מאגרת הרישוי ותג חנייה לנכה, אתה מתבקש לפנות למשרד התחבורה, ולצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לתג נכה.
 • צילום תעודת זהות וספח.
 • מכתב בחתימתך, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
 • צילום רישיונות רכב.
 • צילום פרוטוקול רפואי.

במשרד התחבורה יחליטו אם אתה זכאי לקבל פטור מאגרת רישוי ותג חנייה לנכה.

הטבה:

הנחה בגביית עמלות עבור 4 פעולות בחודש שבוצעו על-ידי פקיד הבנק, ויחושבו כמו 4 פעולות בערוץ הישיר.
בנוסף ניתן להצטרף ל"מסלול הבסיסי"​

מי זכאי להטבה?
מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 40% ומעלה על ידי הביטוח הלאומי או על ידי משרד הביטחון

איך מקבלים את ההטבה?

לצורך קבלת ההטבה יש לפנות לבנק בו מתנהל חשבונך ולהציג אישור מביטוח לאומי או משרד הביטחון על אחוזי הנכות שנקבעו.

לבירורים ותלונות, ניתן לפנות אל המחלקה לפניות הציבור של הבנק.

לתשומת לב – ההטבה לא תקפה בבנק הדואר.
פרטים נוספים באתר בנק ישראל.

ההטבה:

הורה רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות (קטין או בגיר).
בנוסף, רשאי ההורה להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.​

מי זכאי להטבה?

מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק והוא הורה או אפוטרופוס או הורה אומנה לילד או לבוגר עם מוגבלות קבועה שנמצא בחזקתו, והזכות להיעדרות מהעבודה באותו יום לא נוצלה על ידי ההורה השני.​

איך מקבלים את ההטבה?

על העובד לפנות ישירות למעסיק לצורך מימוש הזכאות.

המעסיק רשאי לבקש מהעובד הצהרות ואישורים רלוונטיים.

ההטבה:

פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה.

מי זכאי להטבה?

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות

איך מקבלים את ההטבה?

את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. לפרטים יש להתקשר 5575*.

ההטבה:

סיוע בתשלום שכר דירה לשכירת דירה בשוק החופשי (שלא מבני משפחה)

מי זכאי להטבה?

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה ו/או מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112%, הנמצאים בארץ פחות משנתיים.

איך מקבלים את ההטבה?

ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי.

יש לפנות לאחת החברות הבאות: אלונים מקבוצת מגע"ר,מילגם,עמידר. לאחר הגשת בקשה לאחת החברות, הביטוח הלאומי מעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות.

לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

 

 1. ההטבה:
  סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד)
  מי זכאי להטבה?
  תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים.
  איך מקבלים את ההטבה?
  את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר.
  יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים בה חבר המבקש.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש.

 

 1. ההטבה:
  סיוע מסל השיקום​
  מי זכאי להטבה?
  מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם ליקוי רפואי נפשי בשיעור 40% ומעלה.​
  איך מקבלים את ההטבה?
   לבירור יש להיכנס לאתר של משרד הבריאות או לפנות לגורם המטפל (רופא, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, פסיכולוג) בלשכת הרווחה האזורית במרפאה לבריאות הנפש, או בכל מקום אחר.​
ההטבה תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב מי זכאי להטבה? מי שזקוק לרכב כאמצעי תנועה עקב מגבלות רפואיות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. איך מקבלים את ההטבה? ניתן להגיש בקשה לתג חניה לנכה ללא עלות באתר משרד התחבורה. יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים מ-3 החודשים האחרונים המעידים על המצב הבריאות או על המוגבלות בניידות.

ההטבה:

פטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים:

 1. ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי
 2. התחייבות לבית חולים
 3. ביקור במכונים ומרפאות חוץ

מי זכאי להטבה?

מקבלי קצבת נכות כללית, בן/בת זוג וילדיהם עד גיל 18.

וכן מי שקיבל קצבת נכות כללית והזכאות הופסקה עקב הכנסותיו מעבודה – ימשיך לקבל את ההטבות הנלוות להן היה זכאי כמקבל קצבת נכות, למשך 36 חודשים נוספים.

איך מקבלים את ההטבה?

הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל קצבת הנכות

ההטבה:

כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך

מי זכאי להטבה?

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% ומעלה.

מי שקיבל קצבת נכות כללית והזכאות הופסקה עקב הכנסותיו מעבודה – ימשיך לקבל את ההטבות הנלוות להן היה זכאי כמקבל קצבת נכות, למשך 36 חודשים נוספים.

איך מקבלים את ההטבה?

הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

 1. ההטבה:
  פטור מתשלום מס הכנסה
  1. מי זכאי להטבה?
    • נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%
    • נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
    • נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד
     פטור ממס הכנסה חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום, והוא ניתן עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  ההטבות הינן לצורכי מס בלבד.

  נכה שלא נקבעו לו אחוזי נכות או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד, יגיש בקשה לפטור לפקיד השומה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.
  איך מקבלים את ההטבה?

  את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. לפרטים יש לפנות  לרשות המסים 4954*.

 2. ההטבה:
  1. מענק הכנסה ("מס הכנסה שלילי").
   מי זכאי להטבה?

  עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסויימת.
  איך מקבלים את ההטבה?
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים שמספרו 02-5656400, 4959* או באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

 3. ההטבה:
  ​קבלת שתי נקודות זיכוי במס הכנסה
  מי זכאי להטבה?
  ​הורים לילדים בגירים שנקבעה להם דרגת אי כושר של 74% ומעלה לצמיתות, והילדים תלויים בהורים.
  איך מקבלים את ההטבה?

​לקבלת ההטבה יש לפנות למשרד מס הכנסה בבקשה לתיאום מס לשנה הנוכחית או בקשה להחזר מס עבור שנים קודמות.

ההטבה:

הנחה במס רכישה על דירת מגורים או על קרקע לבניית דירת מגורים, לפי תקנות מס שבח מקרקעין. ההנחה תוענק פעמיים בלבד.

מי זכאי להטבה?

 • מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של 75% לפחות
 • מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה
 • מי שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%

איך מקבלים את ההטבה?

כדי לקבל את ההטבה יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין בנציבות מס הכנסה עם אישור מהביטוח הלאומי על שיעור הנכות הרפואית או על דרגת האי כושר.

ההטבה:

הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

מי זכאי להטבה?

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה

איך מקבלים את ההטבה?

הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה.

ההנחה ניתנת על פי הכללים הקיימים של כל רשות מקומית, לפיכך לקבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית.