כניסה

תקנון מימוש

האתר הינו בבעלות הגב' טובי ליבוביץ מנהלת גמ"ח זכויות / אפשרי
 1. גולש יקר, השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. עליך לקרוא תנאים אלו בעיון לפני השימוש באתר.
 2. שים לב! שימוש באתר מהווה אישור כי הינך מסכים לתנאי השימוש במלואם.
 3. האמור בתקנון הינו בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד.
 4. האתר  הינו בבעלות….. . המפעיל את האתר. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או מהימנותם/או דיוקם ו/או אמינותם, ו/או השפעתם על מחשבי המשתמש ו/או לנזקו/או אי נוחות ו/או אבדן ו/או עגמת נפש ו/או תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתמש.
 5. השימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד ובאחריותו לבדוק את המידע ואף להסתייע ו/או להתייעץ ו/או להעזר באנשי מקצוע מטעמו ואין להעבירו לצד ג בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 6. כל המידע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו ו/או יעוץ אחר והוא אינו מהווה המלצה לפעולה או המנעות ממנה.
 7. השימוש באתר הינו לצרכים אישיים ולא לצרכי מסחר
 8. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או עובדיהם בכל הנוגע לשימוש במצוי באתר או שיהיה מצוי באתר.
 9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתכנים והמידע באתר הינם חלקיים ויתכן שנפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות.
 10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי נכונות המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת
 11. מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד אחר.
 12. באתר מופעים רשימה של אנשי מקצוע מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי עו"ד ו/או חוות דעת על עורך הדין ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או קישור אליהם כדי להוות המלצה כזאת או אחרת
 13. האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" – מדובר בקבצים/ פיקסלים שעוקבים אחרי התנהגות הגלישה באתר , כאשר המטרה שלהם היא לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר וכן כדי לטייב ולהתאים אישית את אופן הצגת הפרסומות באתר ולשימושים פרסומיים נוספים.
 14. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר לרבות בשם (לינק) ,בעיצוב , בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הינם של המפעיל ו/או מי מטעמו לפי הענין . יתכן שעל חלק מהמצוי באתר חלים זכויות של צדדי ג.
 15. מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.
 16. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.
 17. כריית מידע באמצעות אלגוריתם ו/או תוכנת מחשב ו/או כל צורה אחרת אסורים בהחלט ומהווים הפרה של תנאי השימוש.
 18. המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין וכן בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, ולהימנע מפגיעה במפעיל האתר, העובדים בו ו/או בגולשים ו/או בצדדים אחרים.
 19. המשתמש מתחייב, שלא לגרום, במעשיו ו/או מחדליו, במישרין ו/או בעקיפין לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לשון הרע, פרטיות וצנעת הפרט, הפרת צו, פרסום אסור על פי דין, פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 20. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר (לרבות קישורים לחומר) הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או הפוגע ברגשות הציבור, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל .
 21. המשתמש מסכים שהאתר יחשוף ו/או יעביר פרטים מזהים אודותיו, כגון -פרטי המשתמש, מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות, אורך התקשרות. העברת הפרטים בהתאם לשיקול דעתו של המפעיל עשויה להיות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי.
 22. המשתמש מתחייב לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה על ידו (כולל לינקים) ובכלל זה הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קנייניות וחוזיות, הפרת צו שיפוטי ועוד.
 23. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהאתר, מפעילו, נציגיו והפועלים מטעמו, אינם אחראים, לתוכן שמועלה על ידו ו/או על ידי אחרים , לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, וחוקיותו.
 24. מפעיל האתר, נציגיו והפועלים מטעמו רשאים להציב מגבלות ותנאים על תוכן גולשים, למחוק תוכן גולשים,לערוך שינויים בתוכן גולשים, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 25. המשתמש פוטר את האתר ומפעילו והפועלים מטעמו, מכל אחריות וחבות שקשורה בתוכן שאינו נכון ו/או לקוי ו/או אינו מדוייק
 26. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב; כן עשוי לכלול האתר תכנים ומידע של גופים אחרים. המשתמש באתר פוטר את האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים אלו.
 27. האתר רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש, ובמידע נוסף שמסר המשתמש, לצרכים שונים, לרבות: יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי האתר ודיוור עבור לקוחות וצדדים שלישיים.
 28. תנאי השימוש והתקנון באתר עשויים להשתנות מעת לעת.המשתמש מודע לכך שתנאי השימוש והתקנון מתעדכנים מעת לעת, והוא מחויב להתעדכן ולקרוא את התקנון ותנאי השימוש בפרקי זמן סבירים ולפעול על פיהם.
 29. מוסכם על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל האתר ו/או מפעיליו כל טענה או דרישה. הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 30. האתר מאפשר פנייה לצורך יעוץ אל המפרסמים באתר. האחריות בגין השימוש באפשרות פניה לאנשי המקצוע לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש ו/או ו איש המקצוע בלבד ובשום מקרה לא תהיה על בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך.
 31. אין לראות בתשובות למשתמש באמצעות האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מטעם אנשי המקצוע משום יעוץ מקצועי ו/או תחליף ליעוץ מקצועי ולמשתמש לא תהיה האפשרות לעשות שימוש כזה או אחר בתשובה זו ולטעון לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם לו עקב שימוש זה.
 32. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם בעל מקצוע זה או אחר, ואו/ו בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות והמידע באתר
 33. בעלי האתר ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו.
 34. בעלי האתר ו/או מפעיליו יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר. ואולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתמש פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.
 35. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתרים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.
 36. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות
 37. אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא שכל מידע שאתם מקבלים מהאתר הינו נכון, מאומת ומעודכן. אין הנהלת האתר ומי מטעמה אחראים לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 38. המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, וחברת אפשרי אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

כיף לראות אותך שוב!

עובדת עם ילדים
עם צרכים מיוחדים?

רוצה לקבל מידע
שיקדם אותך ואת הילד?
מלאי כאן פרטים

אמא לילד
עם צרכים מיוחדים?

רוצה לקבל מידע
שיקדם אותך ואת הילד?
מלאי כאן פרטים

אנו מברכים אתכם על הפניה לאתר המקצועי של אפשרי.
נשמח לשלוח לכם עדכונים חמים ומגוונים.

אסתר אודליה והב

מומחית תחום תקשורת

הימים של אסתר עמוסים במיוחד- בנוסף להיותה אחראית תחום ריפוי ועיסוק במכון שמעיה ובעלת קליניקה פרטית, היא גם מדריכה במעון תקשורת ובעמותה לילדים בסיכון.

את התואר בריפוי ועיסוק הוציאה אסתר במכללת "מבחר" ומאז היא משקיעה את כל מעייניה בלעזור ולקדם עוד ועוד ילדים המתמודדים עם אתגרים בתחום התקשורת.

אני מאמין: אני מאמינה שכל ילד גדל בתוך קשר משפחתי והקשר הזה הוא אחד המרכיבים הכי חשובים בהתפתחות ובהתקדמות שלו. אני מאמינה שלכל הורה יש יכולת נדירה להכיר וללמוד את הילד שלו. ולכן, בתהליכים שאני עושה עם ילדים, אני לא קובעת את מהלך העניינים, אני עובדת בשיתוף עם ההורים ומאפשרת להם לחוות, יחד איתי, תהליך מרגש של היכרות מחודשת עם הילד שלהם וכך להגיע לתוצאות מדהימות.

טובי מאירוביץ

מומחית ילדי צמי"ד

פערי גרוסמן

מומחית ילדי צמי"ד

חיה קרף

מנהלת אתר

חני נוסבום

מומחית מימוש זכויות ילדי צמי"ד

חיה רבינוביץ

מנהלת פרויקטים

מרגלית שטרן

מומחית מימוש זכויות ילדי צמי"ד

פרי גרוסמן

מומחית מימוש זכויות ילדי צמי"ד

אילנית אלדד

מזכירות

אביגיל פיפרמן

אחראית כספים

אסנת צנעני

מומחית ילדי צמי"ד

להצטרפות,
מלאו את השאלון

דילוג לתוכן